ยินดีต้อนรับ

สู่เว็บไซต์ องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

" การประกาศ ข่าวประเสริฐ ของ พระเยซูคริสต์ ในประเทศไทยและ ชนชาติอาเซียน "

ข่าวสาร อคนท.

ข่าวสาร/กิจกรรม ค่ายประจำปี ค่ายครอบครัว ค่ายอนุชน การเยี่ยมเยียนสมาชิก การบุกเบิกคริสตจักร การประกาศ การรับบัพติศมา
ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร สามารถติดตามข่าวสาร ได้ที่ facebook : Vision Thailand Ministries

คำพยานชีวิต

คำพยาน คำหนุนใจ การขอบพระคุณพระเจ้า จากพี่น้องสมาชิกองค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย
สามารถส่งคำพยานของท่าน เพื่อหนุนใจ และประกาศ ความรัก ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ได้ที่ facebook : Vision Thailand Ministries

คุณแคร์

คำพยานโรคทาลัสซีเมีย

คุณแก้ว

การอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำ

คุณต้อม

กระเป๋าสตางค์ที่หายไป

คุณเปา

เมื่อเรามีใจพระเจ้ามีทางเสมอ

คุณนิ่ม

การรักษาโรคและปลดหนี้